Formulár na odstúpenie od zmluvy  Internetového obchodu www.modanicol.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)  * Nehodiace sa prečiarknite.

Komu: Nikola Gdovičinová - Móda Nicol, Wurmova 4, 040 23 Košice, Slovensko                                 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte výmenu tovaru (Výmena je bezplatná) uveďte názov produktu,cenu a veľkosť:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:


Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.......................................

Dátum: